تبلیغات
General - طنز

ورزشی
یکی ازمسایلی که امروز بسیاری از افرادبا ان روبروهستند،بحث آب شدن یخ های قطب وگران شدن بربری است.
درهمین زمینه،برای ریشه یابی این مسئله ،به سولات زیرکه در زمینه معماری ودکوراسیون داخلی مطرح شده است،پاسخ دهید!
چرا آشپزخانه باید اوپن باشد؟
الف-برای اینکه بشود بوی قورمه سبزی ازتوی هال وسایرنقاط خانه به راحتی استشمام کرد.
ب-برای اینکه خانم خانه بتواندحین کارکردن دراشپزخانه تلویزیون ببیند.
ج-اوپن جای مناسبی است برای قراردادن چیزهایی که آقای خانه ازبیرون خریده اند
د-اوپن مکان مناسبی برای نشاندن کودکان روی آن وغذادادن به آنهاست.
ه-آشپزخانه باید اوپن داشته باشدتا بشود درسقف اوپن ازاین چراغهای هالوژنه کارگذاشت وباکلاس بود.
و-چون آشپزخانه اشرف خانم ایناهم اوپن است.
ز-برای صرفه جویی در مصالح ساختمانی
چگونه وسایلمان راطوری بچینیم که مرتب ومنظم به نظربرسد؟
الف-این طوری
ب-اون طوری
ج-به ترتیب قد
د-به ترتیب وزن
ه-به ترتیب حروف الفبا
و-به صورت مرتب ومنظم
ز-هرطورکه چیدیم مهم نیست،مهم این است که به خودمان تلقین کنیم که اینطوری مرتب ومنظم است.
بلایی که سرآثارتاریخی می آید...
الف-بلایای طبیعی است.
ب-به بهانه ابادانی است.
ج-تقدیراست
د-بعدها معلوم میشودبلانبوده،بلکه کمک شایان بوده است
ه-حقش است
و- بماربطی ندارد
جای خالی هویت ملی درمعماری نماهای شهری...است
الف-مشهود
ب-لازم
ج-ازافتخارات ملی وفرهنگی ما
د-دروغ
ه-باسیمان پرشدنی
معماری معاصر....است
الف-معاصر
ب-حال بهم زن
ج-طبق قواعدهردمبیل
د-باعث پیشرفت صنعت آجرسه سانتی
الگوی معماران بین المللی .
 
Admin Logo
themebox Logo
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت